1.4 Higashi Honganji ???
east screen - 1st panel
higashi honganji